KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ İZNİ

İşbu kayıt formunda yer alan kişisel bilgilerimin (Ad, Soyad, Cinsiyet, GSM No, Adres, Doğum
Tarihi, Telefon, İl, İlçe, E-Posta, Meslek, Eğitim durumu), ………………………… (Şirket)
yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve
yönetilmesi, internet sitesinde ve mağazalarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve oluşan
hataların giderilmesi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, kendisine talep ve
şikâyetlerimi ilettiğimde tarafımla iletişime geçilmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması,
tarafıma daha iyi ve hızlı hizmet verilebilmesi, ürün ve kampanyaların duyurulması ve sonraki
alışverişlerimde profil kaydımın hazır bulunması için kullanılmak üzere yurtiçinde ve/veya
yurtdışında bulunan Şirket ve ortakları-iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü
kişiler/kuruluşlar tarafından her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle,
çağrı merkezi, Şirket internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan elde edilmesini veya
bu gibi yurtiçinde veya yurtdışında bulunan kurum, kuruluş ve kişilerle paylaşılmasını,
kaydedilmesini, elektronik sistemlerine aktarılmasını, tarafımca aksi belirtilmedikçe kanunda
öngörülen azami sürelerle muhafazasını ve işlenmesini onaylıyorum. Kişisel bilgilerimin işlenip
işlenmediğini öğrenme, işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin
işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde veya yurtdışında
kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş ise olması
halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması halinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya
silme işlemlerinin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, işlenen
verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesiyle aleyhime bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam
halinde zararın giderilmesini talep etme haklarım olduğu hususlarında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve
Saklanması Politikası’nı inceleyerek bilgilendirildiğimi beyan ederim.